recenze na zbozi
Heureka recenze
Tento web používá cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies k zajištění svého správného fungování. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.
×
Požáry & hlásiče

HLÁSIČE & ALARMY

Doprava ZDARMA při objednávce nad 3000 Kč.

Rychlá objednávka +420 775 502 491

×
 x 

Košík je prázdný

Základní údaje

Provozovatel obchodu: POŽÁRY-HLÁSIČE.cz

Huyder Trade s.r.o.
IČ: 03233260
DIČ: CZ03233260

Na Pankráci 1618/30, Praha, PSČ 190 00
(Na adrese je administrativní složka e-shopu, nikoliv sklad nebo výdejní místo)

E-mailová adresa: info@pozary-hlasice.cz

Bankovní spojení:
ČSOB, číslo účtu 8159490001/5500

Telefonní kontakt: +420 775 502 491

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě pozary-hlasice.cz (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou, nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění platných právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění platných právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě. V podobě faktury je odeslána zákazníkovi společně s objednaným zbožím a přístupná v zákaznické sekci internetového obchodu po přihlášení k osobnímu účtu zákazníka.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách pozary-hlasice.cz stejně jako ve svých provozovnách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku v úrovni včetně DPH (je-li dodavatel v postavení plátce DPH) a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení 5.12.

2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení 6.5.

2.3. Po odeslání objednávky prodávající informuje kupujícího elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující, že jeho objednávku registruje/eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro kupujícího, že prodávající obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. V následujících dnech obdrží kupující další e-mailovou zprávu, ve které mu bude objednávka prodávajícím potvrzena a tím bude kupní smlouva uzavřena. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které prodávající potvrdí objednávku kupujícímu poté, co zaslal kupujícímu informativní e-mailovou zprávu o registraci/evidenci objednávky, která vždy předchází potvrzení objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy.
Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě pozary-hlasice.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svou objednávkou.

2.4. Kupující při uzavírání kupní smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.5. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

3. Platební podmínky a cena zboží

3.1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky.

3.2. Platební podmínkou je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, nebo je možnost využít dalších způsobů plateb, jež jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.
Způsoby plateb:
• platba v hotovosti při převzetí zboží
• platba dobírkou
• platba bankovním převodem na účet u Raiffeisenbank, číslo účtu 8159490001/5500.

3.3. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

3.4. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Je-li prodávající plátcem daně z přidané hodnoty, pak vystaví daňový doklad podle zákona 235/2004 Sb. Daňový doklad (fakturu) prodávající zašle kupujícímu společně se zbožím v tištěné podobě.
Prodávající je oprávněn splnit podmínky podle kupní smlouvy i způsobem kdy pro fakturaci ve vztahu ke kupujícímu využije služeb třetí osoby v rámci obchodního uskupení SHe, kterou pro tento účel zplnomocní.
Tímto není dotčeno právo kupujícího řešit veškeré záležitosti týkající se případných reklamací přímo vůči prodávajícímu.

3.8. Ceny jsou stanoveny pro běžného zákazníka (konečného spotřebitele) a neobsahují hodnotu DPH. V případě dodávek uskutečněných v rámci našeho internetového obchodu plátci DPH registrovaných v ČR ve prospěch plátců DPH registrovaných na území SR se finální cena upraví o výši DPH s ohledem na fakt, že jde o plnění osvobozené od DPH podle § 64 zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

4. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce, daňový doklad (fakturu) a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud prodávající k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura.

4.2. Dopravu zboží zajišťuje prodávající na uvedenou adresu, a to v rámci celé České Republiky a Slovenské Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou součástí těchto Obchodních podmínek ustanovení 5.8 a 5.9.

4.3. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm prodávající požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.
Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

4.4. Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozena. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.

4.5. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího, nebo osoby pověřené k odběru zboží, prostřednictvím občanského průkazu, nebo cestovního pasu, a to při osobním odběru zboží na svých prodejnách v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu, nebo prostřednictvím faktury se splatností.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky (+420 775 502 491) nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

5.2. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě, musí být zboží prodávajícímu vráceno nepoškozené se všemi etiketami od výrobce, bez známek vykazujících jeho použití, s kompletním příslušenstvím a doklady, které byly se zbožím zaslány.

5.3. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

5.4. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

5.5. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.4. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to (14) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

5.6. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

5.7. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

5.8. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5.9. Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách a potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Formulář odstoupení od smlouvy naleznete zde.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu elektronické pošty reklamačního oddělení Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., které následně zašle potvrzení ve smyslu obdržení odstoupení od kupní smlouvy a poskytne adresu na kterou kupující zašle zboží zpět spolu s autorizačním číslem. Adresu pro navrácení zboží určí prodávající a jiná než jím uvedená adresa v potvrzené emailové korespondenci nebude ze strany prodávajícího akceptována. Informace na zásilce s vracejícím se zbožím musí nést iniciály kupujícího a přidělené autorizační číslo prodávajícího.
Pokud prodávající obdrží zásilku, na které není uvedeno přidělené autorizační číslo, není povinen takovouto zásilku převzít a kupující není oprávněn se na prodávajícím domáhat jakéhokoliv dalšího nároku spojeného s nepřevzetím zásilky nebo z něj vyplývajícího plnění.
V případě, že kupující nesplnění některou z podmínek nebude odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím akceptováno a zboží bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.

5.10. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku z důvodu nemožnosti zajistit zboží řádně a včas. O takové situaci je kupující informován neprodleně e-mailem či telefonicky.

5.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

5.12. Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70 % nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé) a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část, nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, nebo adresu, v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 14 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

6. Doručování zboží

6.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

6.2. Doklady ke zboží, zejména doklad o nákupu, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned se zbožím, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem .

6.3. Požádá-li o to kupující potvrdí mu prodávající v písemné formě v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

6.4. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

6.5. Cena a způsob doručení

Přepravní náklady jsou účtovány dle následujícího sazebníku:
Zboží do 50kg hmotnosti:
Dopravné - Česká pošta: 120,- Kč na území České republiky.
Dopravné - GLS: 99,- Kč na území České republiky.
Dopravné - PPL: 119,- Kč na území České republiky.
Zásilkovna - 58 Kč / maximální hmotnost zásilky 5kg.
Dopravné - SK: 6,- € na území Slovenské republiky.

Zboží nad 50kg hmotnosti a nadrozměrné
Doprava nadrozměrných zásilek se řeší dle platného ceníku dopravce

6.6. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím zálohu na objednané zboží nad 3.990,- Kč, pokud zboží nebude skladem. Na zálohu bude vydaná zálohová faktura, doplatek zboží bude uhrazen dobírkou společně s objednaným zbožím.

6.7. Při objednávce nad 1.990,- Kč nebude poštovné po České republice kupujícímu účtováno (neplatí při koupi nadrozměrného zboží a zboží o váze nad 50kg).

7. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

7.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané, nebo oprávněně očekávané vlastnosti; nehodí se k obvyklému, nebo sjednanému účelu; není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

7.2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad, nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl, nebo ji sám způsobil.

7.3. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

7.4. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době, nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží, nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla, nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.5. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.6. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu, nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.7. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

8. Vyřízení reklamace

8.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího, nebo osoby určené k opravě, bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

8.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.3. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

8.4. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8.5. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

8.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

8.7. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku telefonicky, e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Údaje o Vaší činnosti a o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám (vyjma společností zajišťující logistické a spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.7.1. požádat prodávajícího o vysvětlení

9.7.2. požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

9.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.10. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

9.11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Řešení sporů

10.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách
www.coi.cz.

10.2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

10.3. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.4. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

11. Recenze u výrobků

Prodávající si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí se zbožím, odkazují na jiné stránky nebo jakkoliv jinak poškozují společnost.

12. Pravidla pro uplatňování slevových kódů a pravidla dárků

12.1. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat, nebo nedodat objednávky, ve kterých je jedním kupujícím opakovaně (více než 3x) využíván stejný slevový kód aktivující časově omezenou cenovou akci.

12.2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit dárek, akci ukončit, nebo naopak prodloužit, a to bez udání důvodu. Původní dárek není možné nárokovat.

12.3. Pokud není uvedeno jinak, je u dárků z technických důvodů vždy účtovaná minimální částka 2 Kč.

12.4. Pokud není uvedeno jinak, nelze slevové kódy (kupóny) vzájemně kombinovat.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

13.2. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

13.3. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

13.4. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

13.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.

13.7. Souhlasím s textací obchodních podmínek a současně zvlášť potvrzuji, že jsem byl seznámen se způsobem fakturace prostřednictvím 3 osoby zajišťující logistické služby.

14. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod pozary-hlasice.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci nenese prodávající odpovědnost za nedodržení provozní doby.


TOP